APARTAHOTEL KEMPINSKI BAÑO
APARTAHOTEL KEMPINSKI BAÑO 2
APARTAHOTEL MAR AZUL BAÑO 1
APARTAHOTEL MAR AZUL BAÑO 2
HOTEL ESPAÑOL BAÑO 1
HOTEL ESPAÑOL BAÑO 2
HOTEL RESORT KEMPINSKI BAÑO SUITE
HOTEL RESORT KEMPINSKI HABITACION BAÑO
HOTEL RESORT KEMPINSKY BAÑO AZUL